+30 2114117529
Δευ.-Παρ.: 9:00-15:00

Διαγραφή μέλους από το Ταμείο (καταστατικό ΤΕΑ-ΥΠΑ άρθρο 6) επέρχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Όταν ο ασφαλισμένος παραιτείται, συνταξιοδοτείται ή απολύεται.
  • Μετά την υποβολή, από τον ασφαλισμένο, αίτησης διαγραφής του από το Ταμείο.
  • Παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το παρόν Καταστατικό.
  • Προκαλεί τον ασφαλιστικό κίνδυνο ή δε φροντίζει για τη μείωση των συνεπειών του.
  • Προβαίνει σε κλοπή, υπεξαίρεση ή δωροδοκία σε βάρος του ΤΕΑ-ΥΠΑ.
  • Παραπλανά το ΤΕΑ-ΥΠΑ ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχές που προβλέπονται από το ισχύον Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό.
  • Οφείλει ασφαλιστικές εισφορές μεγαλύτερες του ενός (1) έτους και δεν ανταποκρίνεται σε έγγραφες οχλήσεις (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) από υπηρεσία του Ταμείου, ώστε να προβεί σε αποπληρωμή των οφειλών αυτών.
  • Εφόσον υπάρχει ειδικός λόγος με απόφαση του Δ.Σ.

Η αίτηση διαγραφής ή συνταξιοδότησης αποστέλλεται συνημμένα και η διαδικασία υποβολής είναι ίδια με τη διαδικασία εγγραφής.

 

Λήψη αίτησης διαγραφής