+30 2114117529
Δευ.-Παρ.: 9:00-15:00

Πρόκειται για ένα σύστημα συντάξεων από κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς, το οποίο εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και συνδυάζει το αναδιανεμητικό και το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, επιτρέποντας την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διασπορά δημογραφικών και οικονομικών κινδύνων. Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης έχουν σκοπό την παροχή στους ασφαλισμένους και δικαιούχους των παροχών, επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για τους ασφαλιστικούς κινδύνους και ενδεικτικά τους κινδύνους γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, επαγγελματικού ατυχήματος, ασθένειας, διακοπής της εργασίας. Χορηγούν παροχές σε είδος ή σε χρήμα που καταβάλλονται περιοδικώς ή εφάπαξ.

Όταν χορηγούν συνταξιοδοτικές παροχές λειτουργούν με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα.

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης προβάλλουν σήμερα ως μια πειστική λύση συμπληρωματικής ασφάλισης στη βάση του δεύτερου πυλώνα.

Κύρια Χαρακτηριστικά των ΤΕΑ

 • Προαιρετική ασφάλιση ως προς την ίδρυση των Ταμείων και την υπαγωγή στην ασφάλιση
 • Συστήνονται σε εθελοντική βάση, με πρωτοβουλία των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή με συμφωνία των δυο μερών
 • Μη κερδοσκοπικά, αυτόνομα κι αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
 • Βασίζονται στην επαγγελματική ιδιότητα, στην απασχόληση σε κοινό εργοδότη ή στον κλάδο απασχόλησης των μελών
 • Βασική προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 100 Μελών.
 • Λειτουργούν με βάση το Κεφαλαιοποιητικό σύστημα
 • Παρέχουν συμπληρωματική ασφάλιση για κινδύνους όπως θάνατος, επαγγελματικό ατύχημα, αναπηρία, ασθένεια ή απώλεια εργασίας. Καταβάλλουν παροχές σε περιοδική ή εφάπαξ βάση.
 • Τα ΤΕΑ εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Δικαιοσύνης και ελέγχονται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή.
 • Οι επενδύσεις εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
 • Τα οικονομικά στοιχεία και καταστάσεις ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές.
 • Η λειτουργία τους ρυθμίζεται από καταστατικό.
 • Υποχρέωση τήρησης ιστοσελίδας στην οποία αναρτώνται:
  • Καταστατικό
  • Όλοι οι Κανονισμοί
  • Αναλογιστική Έκθεση
  • Αναλυτική Εικόνα Χαρτοφυλακίου
  • Προϋπολογισμό και Δαπάνες
  • Αποφάσεις για προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών
  • Σημαντικές Πράξεις Δ.Σ.
  • Ενημέρωση Ασφαλιστικών Δικαιωμάτων των Μελών.
  • Ηλεκτρονική πρόσβαση στον Ατομικό Λογαριασμό.
  • Ετήσιο Ενημερωτικό Σημείωμα που δείχνει την εξέλιξη του Ατομικού Λογαριασμού από την έναρξη της Ασφάλισης (εισφορές, αποδόσεις, έξοδα διαχείρισης και υπόλοιπα αρχή και τέλος κάθε έτους).