2109973690
Δευ.-Παρ.: 9:00-15:00

Αργυρούπολη 17/1/2020                                            Αριθμ. Πρωτοκ. 004

                                                                                      ΠΡΟΣ : Όλα τα Μέλη

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ-ΥΠΑ

Στην από 16.01.2020 συνεδρίαση αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 10 του καταστατικού του Ταμείου (ΦΕΚ 307/Β/07.02.2019)

αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη εκλογών για την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020

από 08:00  έως 18:00  για την ανάδειξη τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ-ΥΠΑ, ως εκπροσώπων των ασφαλισμένων μελών του Ταμείου, που εντάσσονται

στο εν ενεργεία προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Τα τρία (3) αιρετά τακτικά  και (3) αιρετά αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ-ΥΠΑ θα εκλεγούν Πανελλαδικά από τα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου με μυστική ψηφοφορία για 4ετή θητεία σύμφωνα με την οριζόμενη στο άρθρο 10 του καταστατικού του Ταμείου διαδικασία.

Οι εκλογές θα διενεργηθούν στα γραφεία της ΟΣΥΠΑ επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αρ. 580 (1ος όροφος), όπου θα έχουν δικαίωμα ψήφου αποκλειστικά και μόνον οι ασφαλισμένοι, που κατοικούν στο Νομό Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3.3. του καταστατικού του Ταμείου.

Διευκρινίζεται ότι οι ασφαλισμένοι που κατοικούν εκτός του Νομού Αττικής θα ψηφίσουν αποκλειστικά και μόνον με συστημένη επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3.4. του καταστατικού του Ταμείου. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο των εκλογών με τα ονόματα των υποψηφίων καθώς και ο ειδικός φάκελος, εντός του οποίου θα τοποθετηθεί το ψηφοδέλτιο, θα αποσταλεί εγκαίρως στα ασφαλισμένα μέλη, που κατοικούν εκτός του Νομού Αττικής.

Δήλωση Υποψηφιοτήτων

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους παρακαλούνται να ενημερώσουν το ΤΕΑ-ΥΠΑ με ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@teaypa.gr και να επισυνάψουν συμπληρωμένη  την αίτηση υποψηφιότητάς τους ,το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:00.

Μετά το πέρας της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές άλλες υποψηφιότητες.     (κατεβάστε την αίτηση)

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό:

Δεν δύναται αποτελέσει τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) ο καταδικασθείς με τελεσίδικη απόφαση ή ο παραπεμφείς με οριστικό βούλευμα για κακούργημα ή/και για πλημμέλημα υπαγόμενο στην έννοια των οικονομικών εγκλημάτων.

(β) ο τελών σε οποιαδήποτε οικονομική ή εμπορική σχέση με το Ταμείο.

(γ) ο τελών υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης.

(δ) ο στερηθείς τα πολιτικά του δικαιώματα λόγω καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

Επιπλέον αποτελεί ασυμβίβαστο με την ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου:

(α) Η οποιασδήποτε φύσης εργασιακή σχέση με το Ταμείο

(β) Κάθε συμμετοχή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του/της συζύγου του ή συγγενούς του μέχρι του β’ βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας σε όργανα διοίκησης του νομικού προσώπου που διαχειρίζεται περιουσία του Ταμείου ή αναλαμβάνει ή εκτελεί έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Ταμείου.

(γ) Κάθε συμμετοχή ή επαγγελματική σχέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του/της συζύγου του ή συγγενούς εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας με την επιχείρηση ή τις επιχειρήσεις του φυσικού προσώπου που διαχειρίζεται περιουσία του Ταμείου ή αναλαμβάνει ή εκτελεί έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Ταμείου.