+30 2114117529
Δευ.-Παρ.: 9:00-15:00

Αργυρούπολη  21/5/2020                                                           Αριθμ. Πρωτοκ. 73

                                                ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον νόμο 4172/2013 (Άρθρο 14), παράγραφος 1 (ε) ο οποίος  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-τΑ΄-167/23.7.2013, από την 1/1/2014, ισχύουν τα εξής:

«Από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, μεταξύ άλλων, εξαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόμενος περιλαμβανομένων

των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου υπέρ τωνεπαγγελματικών ταμείων που έχουν συσταθεί με νόμο, καθώς επίσης και η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο στους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη του ασφαλισμένου».

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη ότι το τμήμα μισθοδοσίας της ΥΠΑ παρακρατεί τα εν λόγω ποσά, η προσωπική εισφορά μέλους Επαγγελματικού Ταμείου, το οποίο έχει συσταθεί με

νόμο, μειώνει το φορολογητέο εισόδημα του μέλους που αναγράφεται στους Κωδικούς 301-302 κατά ποσοστό 100% επί των καταβληθέντων εισφορών

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συμπληρώνονται στους Κωδικούς 351-352  τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών – εισφορών υπέρ Τ.Ε.Α. που παρακρατούνται και αποδίδονται

από τον εργοδότη-ασφαλιστικό φορέα  ΥΠΑ για μισθωτούς-συνταξιούχους και που αναγράφονται στις αντίστοιχες βεβαιώσεις αποδοχών.

 

                                        Για το Δ.Σ. ΤΕΑ-ΥΠΑ

 

     Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γεν.Γραμματέας

 Αχίλλειος Τοπούζας                                                                   Ιωάννης Κανιαμός