+30 2114117529
Δευ.-Παρ.: 9:00-15:00

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη

logo teaypa

 

Ηλιούπολη 23/12/2020                                                                                                                               Αριθμ. Πρωτοκ.122

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ-ΥΠΑ
στις Συνεδριάσεις του την 1/12/2020, 17/12/2020 και 23/12/2020 αποφάσισε ομόφωνα

Αργυρούπολη  2/12/2020                                                       

  Αριθμ. Πρωτοκ. 121

                                                                                     ΠΡΟΣ : Όλα τα Μέλη

 

ΘΕΜΑ : Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΥΠΑ